Search form

Matayo ma Peba 21:31

31Sɨ rɨngma, osiemb nɨmog nanyɨnggan wa wɨngɨrɨnd yet towa b'uɨmna singi yomnɨkonj?” Sɨ ton mɨra yomno da, “Nanyamyamɨt.” Seg Yesu ten amninonj da, “Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da teks imdayam dɨde yiyagyiyag iyenapu kongga ton opima God ma pumb tungg wa b'ɨgarena wuweny wa wɨpɨnd.