Search form

Matayo ma Peba 21:32

32Mop nokɨp re baptiso Yoan negɨr kesa dɨmdɨmjog nya ouyawam ikonj wa pɨlwa, sɨ wɨn maka tin gar ke yokatonda, ajɨ teks imdayam dɨde yiyagyiyag iyenapu kongga, tonpiya tin gar ke yokateno. Ɨ nangga ma jɨ da wɨn kea towaina engenda mɨle yɨr ongong yiyenonda, ajɨ wɨn makaima waina gar b'engenjindam Godɨm pɨlwa dɨde tin gar ke utkunda ke yokatenya.