Search form

Matayo ma Peba 21:33

Negɨr Greip Sopapu Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33“Wɨn kwa utkunda yɨpa tendam yɨt! Yɨpa gou yonggyam yɨbnonj. Sɨ ton ket greip nangg ɨtot eyeninonj tina gowɨnd, ɨ sopapund kotal eror yiyenonj, ɨ greip kɨp ungka gasa oramitam kip yoskonj, ɨ dɨde sopapu yɨr ɨpkam yɨpa pumbpumb met yorangonj. Seg re ket ton nɨnda sopapu wɨko rɨga kɨma yɨtnono aento dɨde tɨrɨr yomno da, ‘Ra kɨp wɨn okas dem, yonggyam opima sopapu mɨra greip kɨp takasiny dem.’ Yɨt seg ke ton ket sopapu towa akainonj dɨde menon yokatonj b'enga kantri wa.