Search form

Matayo ma Peba 21:34

34Sɨ re greip kɨp wɨn wus wa auka ikonj, ɨtemb yonggyam tina wɨko rɨga etmɨkisinonj opimemb sopapu wɨko rɨga wa pɨlwa mɨra greip kɨp okatam.