Search form

Matayo ma Peba 21:35

35Ɨ sopapu wɨko rɨgap yonggyamɨmna wɨko rɨga emdɨto, seg ton ket yɨpa yipowo, ɨ yɨpa yongando ɨ dɨde yɨpa gɨmo ke uj tama na yɨdrɨko.