Search form

Matayo ma Peba 21:36

36Sɨ yonggyam kwa b'usaya jogjog b'enga wɨko rɨga etmɨkisinonj ajɨ ma odede rɨga pɨs na ɨt re naska re dɨde. Ajɨ sopapu wɨko rɨgap kea ɨja na yɨpa wɨp ke opimemb wɨko rɨga omnɨka eyento rɨja na re naska re dɨde.