Search form

Matayo ma Peba 21:38

38Ajɨ re onggɨt sopapu wɨko rɨgap towa yonggyamɨmna b'ɨga yɨr yongo, ton towalenggyam apurento da, ‘Ɨtemb b'ɨga re tina sopapu owabɨnta rɨga e. Sɨ b'ogɨl e, men tin yangandu. Ɨ men ɨdenatemb ket ɨtemb sopapu okasu rɨnte ra ton owabɨnjis.’