Search form

Matayo ma Peba 21:4

4Ɨ ɨtemb mɨle aukonj re onggɨt mana da ɨdenat ɨtemb bage yɨt rɨrɨrkɨp tainy bageyam waina opureni yɨtkak da,