Search form

Matayo ma Peba 21:41

41Ɨ ton Yesund mɨra yomno da, “Ra ɨtemb yonggyam ik dem, ton opima onggɨt negɨrjog sopapu wɨko rɨga nenegɨr kana uj tandrɨkiny dem. Seg ton ket kwa greip sopapu takainy dem b'enga sopapu wɨko rɨga wa yepim ra b'obogɨl sopapu mɨra greip kɨp ti ogonenenanj ita erngoka wɨnɨnd.”