Search form

Matayo ma Peba 21:42

42Ɨ ket Yesu ten amninonj da, “Ma wɨn maka odede yɨtkak agenkɨtondam yɨna peband, ɨte re da,

‘Yɨpa Motɨr, met oranga rɨgap b'ɨsayo met orangam,

ajɨ God ket yɨmta ke met wugɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.

Sɨ Ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨnd.

Ɨ ɨtemb re Yonggyam Godɨm pɨlkaemb jɨ aukonj,

sɨ kwa ɨtemb re otomantijog na aukonj mera yɨrɨnd'?