Search form

Matayo ma Peba 21:43

43Sɨ onggɨt paemb Kon wen tamninyɨn da God ɨta wa pɨlke Tina pumb tungg ewaikis dem, dɨde ket Ton ɨta ɨtemb Tina pumb tungg takainy dem yɨpa b'enga bobo rɨga wa yepiya ra onggɨt Tina pumb tungg rɨrɨrɨnd gar ke utkunda mɨle omnɨka teyenanj.