Search form

Matayo ma Peba 21:6

6Sɨ osiemb nɨmog b'auyaena rɨga ekonda dɨde ket ton kea onggɨt yɨt rɨrɨrɨnd gasa amnɨkinonda rɨja na re Yesu ten engawonj.