Search form

Matayo ma Peba 21:8

8Ɨ rɨga bobo wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap kea towaina tumɨnd kobɨrgɨm Tina menonpu nyawɨnd ondrɨka eito, ɨ dɨde kwa kea nɨnda jogjog rɨgap wulpip ɨpka eyento dɨde ket ondrɨka eito nyawɨnd ukoi ɨsnawa kɨma.