Search form

Matayo ma Peba 21:9

9Ɨ rɨga bobo yepiya re Ti wɨp nata dɨde Ti kak nata wuwonj, ton b'okta ara kɨma ger ɨtanga yiyo da,

“Osanna, Yonggyam Dawidɨmna B'ɨgam pɨlwa!

Ɨta God ma b'ogɨl Man kɨma

yete re Yonggyamɨm nyɨ kɨma ik!

Osanna pumbjog Godɨm pɨlwa!”