Search form

Matayo ma Peba 22

Molkongga Omnam Diyamdiyam gatab Tendam Yɨt

(Luk 14:15-24)

1Ɨ Yesu b'usaya tendam yɨt rɨga wa usekainonj da, 2“Sɨ pumb tungg re yɨpa wɨp e odede yɨpa king kɨma yet re ti b'ɨgamna molkongga omnam ukoi diyamdiyam yongonjenonj. 3Ɨ ɨtemb king tina wɨko rɨga etmɨkeninonj ara emokam yama na re ton naska yɨt etmɨkenainonj obai omnam onggɨt diyamdiyampu wa, ajɨ ton maka singi aukɨto demb de menonɨm. 4Sɨ ton kwa b'usaya ket nɨnda b'enga wɨko rɨga etmɨkeninonj odede yɨt kɨma da, ‘Wɨn onggɨt ɨngauki rɨga wa odede yɨt tusekaindam yama na re kon naska yɨt etmɨkenainond da, “Yɨr de, koina diyamdiyam re ongonjeni e yɨbɨm, sɨ kon kea leoyam dɨde mogyatyam gayagaya kau agninyɨn dɨde komkesa gasa kea angonjeninyɨn. Sɨ tuyɨt onggɨt molkongga omna diyamdiyampu wa.” ’ 5Ajɨ opimemb tina ɨngauki rɨgap yɨg nony na aento. Sɨ yɨpa yikonj tina sopapu wa, ɨ daka yɨpa yikonj re tina wɨkopu wa wulkɨp omnɨkam. 6Ɨ opimemb nɨnda komb ɨngauki rɨgap onggɨt kingɨmna wɨko rɨga yɨmɨnd usunatto dɨde ket nenegɨr kana ipowa eyento, ngɨrpu uj andrɨkto. 7Sɨ ɨtemb king ma sobijog na soro awonj, ɨ ket tina geja rɨga etmɨkisinonj. Seg onggɨt geja rɨgap kea ket opimemb ɨngauki rɨga nenegɨr kana uj ondrɨka eyento yepiya re kingɨmna wɨko rɨga uj andrɨkto, dɨde ket towaina taun kupkakupka so omnɨka eyenawo. 8Seg ɨtemb king tina wɨko rɨga amninonj da, ‘Molkongga omna diyamdiyam re ongonjeni e yɨbɨm, ajɨ yama na re kon naska yɨt etmɨkenainond obai omnam, ton re ket makwa rɨrɨrkɨpjog im onggɨt diyamdiyampu wa menonɨm. 9Sɨ onggɨt paemb wɨn wuwene sobea dedag nata rokasim re jogjog rɨga wekeny, dɨde ket wɨn ɨngaukam rɨga odarka teyenindam. Ɨ ra ket wɨn rɨga tadarkindam ɨngaukam, sɨ wɨn ket ten ara emoka teyenindam onggɨt molkongga omna diyamdiyampu wa.’ 10Seg ket opimemb wɨko rɨga wuwenonj sobea nata, ɨ ket komkesa negɨrjog rɨga dɨde b'ogɨl rɨga adarkɨto, ɨ dɨde ket opimemb rɨga bobo omnɨka eyento yena re ton adarkɨto. Seg re ton opimemb ɨngauki rɨga teito de molkongga omna diyamdiyampu wa. Sɨ opimemb diyamdiyampu kasa re kea yɨndangɨrjog aukɨto. 11Ajɨ re ɨtemb king b'ɨgaronj diyamdiyampu wa ɨngauki rɨga ɨtapnenam, sɨ ton ademb ket yɨpa rɨga yɨr yongonj yet re maka molkongga omna diyamdiyampu wa menonɨm rɨrɨrkɨpjog kobɨrgɨm b'ikokonj. 12Sɨ onggɨt kingɨt tin yɨgekitonj da, ‘Kor rɨga! Man maka molkongga omna diyamdiyampu wa menonɨm rɨrɨrkɨpjog kobɨrgɨm b'ikisɨt. Sɨ rɨdede nya kena man b'ɨgaret dɨkɨnd?’ Ajɨ ɨtemb rɨga re yɨt kesa na tu b'ɨpmɨnti yɨbnonj. 13Seg ket ɨtemb king diyamdiyam ongonjena rɨga amninonj da, ‘Ɨtemb rɨga yɨm ake pɨs yɨjobɨka. Ɨ ket tin bau wa yɨska de sɨbɨb pɨpmet wa rokasim re rɨga yii kamil b'iyowa wuweny dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨinɨka wuweny.’ 14Sɨ pumb tungg gatab toda ɨja emb jɨ da God jogjog rɨga im ɨngauka eyeniny, ajɨ ma jog rɨga im obagɨka eyeniny pumb tungg wa b'ɨgarkam.”

Kaisam pɨlwa Teks Oramka gatab Otonkena Yɨt

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15Seg ket Parisai rɨgap ɨtemb pɨpmet yɨraro ɨ ket yɨt ɨsamka yiyeno, nokɨm da ɨdenat ton b'anygɨnena nya ke Yesumna negɨr yɨt okasi dɨde onggɨt Tina yɨt ke Tin negɨr omnyi. 16Ɨ re ton ɨsamka seg yomno, ton ket towaina b'auyaena rɨga yɨpand nɨnda Erodɨmna yɨmta undoka rɨga kɨma etmɨkurto Yesum pɨlwa odede yɨt kɨma da, “Ouyaena rɨga! Sɨn wumɨr im da Man ɨmɨnjog rɨga et, dɨde Man God ma nya nena im ɨmɨnjog auyaeninyɨt. Ɨ Man makwa ɨta yena moga yuwadenenyɨt. Mop nokɨp Man makwa gɨm kaim rɨga wa pɨlɨnd bu b'iyena mɨle amnɨkeneninyɨt ajɨ komkesa rɨga yɨpa rɨrɨrkɨp im dɨmdɨm amnɨkeneninyɨt. 17Sɨ onggɨt paemb be Man sɨn wumɨr nomnine. Sɨ rɨngma, Roma kantri mopyam king Kaisam teks ogonam, ton b'ogɨl e o ma b'ogɨl e?” 18Ajɨ Yesu kea towaina nenegɨr ɨsamki mɨle wumɨr awonj, sɨ ten amninonj da, “Wɨn gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr rɨga! Nangga pae wɨn negɨr nya ke Ken otonkena niyenya? 19Wɨn Kor yɨpa koin nouyawa rɨnte re wɨn teks oramitam yiyenenya!” Sɨ ton ket yɨpa Roma kantri wulkɨp, Denari koin Yesum itiyawo. 20Seg ket Yesu ten arkisinonj da, “Yaina wɨp e dɨde nyɨ e ɨrɨki i jɨ onggɨt wulkɨpɨnd?” 21Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Roma kantri mopyam king Kaisamna i.” Seg ket Yesu ten amninonj da, “Sɨ onggɨt paemb wɨn Kaisam ogonindam nangga im re Kaisa ma ogenaya gasa, ajɨ Godɨm ogonindam nangga im re God ma ogenaya gasa.” 22Ɨ re opimemb rɨga onggɨtyam yɨt utkundento, ton ma sobijog na kɨd kesa aukɨto. Ɨ ton ket Yesund yɨraro dɨde ket dea ta wuwonj.

Uj ke Utnyita gatab Otonkena Yɨt

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23Ɨ ɨtaemb onggɨt bibɨrɨnd, Sadukai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa yepiya re apurenento da, “Rɨga ma opima uj ke tutnɨkanj dem.” Ɨ ton ket Yesund yerkito da, 24“Ouyaena rɨga! Mose yindeny da, ‘Ra yɨpa rɨga uj tainy dɨde ti konggand tɨrar b'ɨga oraki kesa, ti nanyɨt o ti yɨngganɨt tokas ɨtomb mik ɨ ti nanyɨmna o ti yɨngganɨmna nyɨ kɨma im b'ɨga tarakiny.’ 25Sɨ kea dɨkɨnd sowa wɨngɨrɨnd nɨnda seben (7) nanyɨngganwar wekenonj. Ɨ nanyam rɨgat yɨpa kongga wokatonj ɨ ket uj awonj. Ajɨ ton maka b'ɨga arakinonj dɨde ket tina mik wɨraronj ti yɨngganɨm okatam. 26Sɨ todaka ɨja na yɨpa wɨp nya ke nɨmogɨm b'ɨga awonj, ɨ dɨde kwa dɨdea nowam b'ɨga awonj ngɨrpu ama re sebenɨm (7) b'ɨga wa. 27Seg ket kikitumjog ɨtomb kongga todaka uj awonj. 28Sɨ onggɨt paemb ra uj rɨga wa utnyita wɨn ik dem, ɨtomb kongga onggɨt seben (7) nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd yama ɨmɨnjog kongga tainy dem? Mop nokɨp komkesa seben (7) nanyɨngganwarɨp kea ɨtomb kongga towa konggam b'ɨsatena tiyo.” 29Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Wɨn yɨna peba dɨde kwa daka Godɨmna danda ma wumɨr im wekenyɨt, sɨ onggɨt paemb wɨn uj ke utnyita gatab negɨr nya kae wumɨr yokatenya. 30Mop nokɨp ra utnyita wɨn ik dem, rɨga ma opima kongga okata mɨle dɨde leo okata mɨle tamnɨkanj dem, ajɨ ɨja imemb jɨ tekeny dem rɨngmim re aneru wekeny pumb tungg wa. 31Sɨ rɨngma, ma wɨn maka yɨna peband agenkɨtondam onggɨt uj rɨga utnyita gatab yɨt rɨna re God wumɨr amninonj odede da, 32‘Kon re Abraamɨmna God en, ɨ Isakɨmna God en, ɨ dɨde Yakobɨmna God en'? Ɨ opimemb rɨga re yilo im wekeny de pumb tunggɨnd. Sɨ God re ma uj rɨgaina God e ajɨ yilo rɨgaina God e.” 33Sɨ re rɨga bobop ɨtemb yɨt utkundeno, ton ma sobijog na kɨd kesa aento Tina ouyaena gatab.

Yesumna Ukoijog B'ingawa Yɨt

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34Ɨ re Sadukai rɨgap uj ke utnyita gatab yɨt utkundento Yesum pɨlke, ton kea yɨt kesa aukɨto. Ɨ re Parisai rɨgap utkundo odede yɨdɨr yɨt da Yesu kea Sadukai rɨga yɨt kesa amniny, sɨ opimemb Parisai rɨgap kea ton nena b'eomto. 35Ɨ ket Parisai rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa gog yɨt wumɨrjog rɨgat Yesund yotonkenonj odede b'arkita kɨma da, 36“Ouyaena rɨga! Komkesa gog yɨt wɨngɨrɨnd rɨnggɨtyam e ukoijog b'ingawa yɨt yɨbɨm?” 37Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “‘Man moina Yonggyam Godɨnd singi yiyene moina kupkakupka kɨd ke, ɨ moina kupkakupka wɨngawɨnga ke, ɨ dɨde moina kupkakupka nony ke!’ 38Sɨ ɨntemb jɨ ukoijog dɨde naskajog b'ingawa yɨt yɨbɨm. 39Ɨ ket nɨmogɨm b'ingawa yɨt ɨntemb jɨ da man singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde! 40Sɨ komkesa gog yɨt dɨde bageyam waina yɨt b'atomkanj re osiemb nɨmog b'ingawa yɨt kai.”

Dawid ma B'ɨga gatab B'arkita Yɨt

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41Ɨ re Parisai rɨga b'eomto yɨpand, Yesu ket ten arkisinonj da, 42“Wɨn rɨdede im nony aindam Kerisom gatab? Sɨ Ton yaina b'ɨga e?” Ɨ ket Parisai rɨgap Tin yɨsmonggawo da, “Sɨ Ton re Yonggyam Dawidɨmna B'ɨga e.” 43-44Seg Yesu ten amninonj da, “Sɨ re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga b'imuronj Dawidɨm pɨlɨnd yɨt opurenam, ton kea odede yindonj da,

‘Yonggyam God yindeny kor Yonggyamɨm pɨlwa da,

“Omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,

ngɨrpu ra ket Kon Moina komkesa geja rɨga gou wa tamninyɨn dem

dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand Moina danda ondratenam towa kumbɨnd!” ’

Sɨ rɨdede pena Dawid ti Yonggyam ke Kerisond yogenayonj? 45Sɨ onggɨt paemb rada Dawid kea Kerisond ukoijog nyɨ ke yogenayonj da ‘Kor Yonggyam’, sɨ rɨdede nya kae Keriso Dawidɨmna b'ɨga tainy? Sɨ Ton re Dawidɨmna B'ɨga e ajɨ kwa ti Yonggyam e.” 46Seg makwa yɨpa rɨgat ket rɨrɨr na awonj Tin yɨt ɨsmonggaenam. Sɨ onggɨt bibɨr kenaemb ket makwa ngai yɨpa rɨgat moga kesa aenonj Tin erkenam.