Search form

Matayo ma Peba 22:11

11Ajɨ re ɨtemb king b'ɨgaronj diyamdiyampu wa ɨngauki rɨga ɨtapnenam, sɨ ton ademb ket yɨpa rɨga yɨr yongonj yet re maka molkongga omna diyamdiyampu wa menonɨm rɨrɨrkɨpjog kobɨrgɨm b'ikokonj.