Search form

Matayo ma Peba 22:12

12Sɨ onggɨt kingɨt tin yɨgekitonj da, ‘Kor rɨga! Man maka molkongga omna diyamdiyampu wa menonɨm rɨrɨrkɨpjog kobɨrgɨm b'ikisɨt. Sɨ rɨdede nya kena man b'ɨgaret dɨkɨnd?’ Ajɨ ɨtemb rɨga re yɨt kesa na tu b'ɨpmɨnti yɨbnonj.