Search form

Matayo ma Peba 22:13

13Seg ket ɨtemb king diyamdiyam ongonjena rɨga amninonj da, ‘Ɨtemb rɨga yɨm ake pɨs yɨjobɨka. Ɨ ket tin bau wa yɨska de sɨbɨb pɨpmet wa rokasim re rɨga yii kamil b'iyowa wuweny dɨde kopa b'angnena kɨma or b'ɨinɨka wuweny.’