Search form

Matayo ma Peba 22:18

18Ajɨ Yesu kea towaina nenegɨr ɨsamki mɨle wumɨr awonj, sɨ ten amninonj da, “Wɨn gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr rɨga! Nangga pae wɨn negɨr nya ke Ken otonkena niyenya?