Search form

Matayo ma Peba 22:23

Uj ke Utnyita gatab Otonkena Yɨt

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23Ɨ ɨtaemb onggɨt bibɨrɨnd, Sadukai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa yepiya re apurenento da, “Rɨga ma opima uj ke tutnɨkanj dem.” Ɨ ton ket Yesund yerkito da,