Search form

Matayo ma Peba 22:25

25Sɨ kea dɨkɨnd sowa wɨngɨrɨnd nɨnda seben (7) nanyɨngganwar wekenonj. Ɨ nanyam rɨgat yɨpa kongga wokatonj ɨ ket uj awonj. Ajɨ ton maka b'ɨga arakinonj dɨde ket tina mik wɨraronj ti yɨngganɨm okatam.