Search form

Matayo ma Peba 22:28

28Sɨ onggɨt paemb ra uj rɨga wa utnyita wɨn ik dem, ɨtomb kongga onggɨt seben (7) nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd yama ɨmɨnjog kongga tainy dem? Mop nokɨp komkesa seben (7) nanyɨngganwarɨp kea ɨtomb kongga towa konggam b'ɨsatena tiyo.”