Search form

Matayo ma Peba 22:29

29Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Wɨn yɨna peba dɨde kwa daka Godɨmna danda ma wumɨr im wekenyɨt, sɨ onggɨt paemb wɨn uj ke utnyita gatab negɨr nya kae wumɨr yokatenya.