Search form

Matayo ma Peba 22:3

3Ɨ ɨtemb king tina wɨko rɨga etmɨkeninonj ara emokam yama na re ton naska yɨt etmɨkenainonj obai omnam onggɨt diyamdiyampu wa, ajɨ ton maka singi aukɨto demb de menonɨm.