Search form

Matayo ma Peba 22:43-44

43-44Seg Yesu ten amninonj da, “Sɨ re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga b'imuronj Dawidɨm pɨlɨnd yɨt opurenam, ton kea odede yindonj da,

‘Yonggyam God yindeny kor Yonggyamɨm pɨlwa da,

“Omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,

ngɨrpu ra ket Kon Moina komkesa geja rɨga gou wa tamninyɨn dem

dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand Moina danda ondratenam towa kumbɨnd!” ’

Sɨ rɨdede pena Dawid ti Yonggyam ke Kerisond yogenayonj? 45Sɨ onggɨt paemb rada Dawid kea Kerisond ukoijog nyɨ ke yogenayonj da ‘Kor Yonggyam’, sɨ rɨdede nya kae Keriso Dawidɨmna b'ɨga tainy? Sɨ Ton re Dawidɨmna B'ɨga e ajɨ kwa ti Yonggyam e.”