Search form

Matayo ma Peba 22:7

7Sɨ ɨtemb king ma sobijog na soro awonj, ɨ ket tina geja rɨga etmɨkisinonj. Seg onggɨt geja rɨgap kea ket opimemb ɨngauki rɨga nenegɨr kana uj ondrɨka eyento yepiya re kingɨmna wɨko rɨga uj andrɨkto, dɨde ket towaina taun kupkakupka so omnɨka eyenawo.