Search form

Matayo ma Peba 22:9

9Sɨ onggɨt paemb wɨn wuwene sobea dedag nata rokasim re jogjog rɨga wekeny, dɨde ket wɨn ɨngaukam rɨga odarka teyenindam. Ɨ ra ket wɨn rɨga tadarkindam ɨngaukam, sɨ wɨn ket ten ara emoka teyenindam onggɨt molkongga omna diyamdiyampu wa.’