Search form

Matayo ma Peba 23

Yesu Ju Rɨga Waina Gog Ouyaena Rɨga dɨde Parisai Rɨga Nonony Amninonj

(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 46; 20:45-46)

1Seg ket Yesu rɨga bobo dɨde Tina b'auyaena rɨga amninonj 2odede da, “Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap dɨde Parisai rɨgap Mosemna gog yɨt ouyaena eyenanj re Godɨmna juwai okai rɨga pɨla im. 3Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla komkesa towaina yɨt rɨrɨrɨnd b'itngaenindam dɨde yɨmta tundokindam nangga mana ra ton wen tamnenanj. Ajɨ goro towaina omnɨka mɨle rɨrɨrɨnd tamnɨkenenindam. Mop nokɨp ton re opurena nena im amnɨkenenanj ajɨ ma opima towaina opurena rɨrɨrɨnd mɨle amnɨkenenanj. 4Ɨ kwa ton bebɨgbebɨg gog yɨt amnɨkenenanj dɨde ket rɨga wa pɨlwa oramka eyenenanj yɨmta undokam. Ajɨ ton towalenggyam re ma opima singi aukenenanj towaina yɨmkurup ingaenam opimemb towaina omnɨki gog yɨt yɨmta undokam. 5Ajɨ ton komkesa wɨko

amnɨkenenanj re nok mim da ɨdenat rɨgap ten yɨr tangranj. Mop nokɨp ton moppet boks dɨde yɨmpet boks ukoi im omnɨka eyenanj rokasim re onggɨt borand nɨnda yɨna peba yɨtkak wekeny, ɨ ton towaina yɨr opmitena kobɨrgɨm pɨnpɨn omnɨka eyenanj rɨga wa ouyawam da ton re Godɨm pɨlwa kupkakupka yɨrkokar b'akai rɨga im. 6Ɨ kwa daka ton opima ukoi singi aukenenanj ukoijog ɨsnawa kɨma pɨpmet okatenam ukoi diyamdiyampu pɨpmet nata dɨde kwa wɨp ke ukoijog rɨgaina pɨpmetɨnd omitenam meraina yɨr opmitenapu met nata. 7Ɨ dɨde kwa ton opima ukoi singi aukenenanj ukoi ɨsnawa kɨma simesime okatenam maket nata dɨde kwa da rɨgap ten ukoi nyɨ rɨga ke ogenaya teyenanj da ‘Ouyaena Rɨga'. 8Ajɨ goro wen odede ukoi nyɨ rɨga ke ragenaine da ‘Ouyaena Rɨga', mop nokɨp wa ɨnta yɨpaina nena Ouyaena Rɨga ajɨ wɨn komkesa re gar ke utkunda ke nanyɨngganwar im. 9Ɨ kwa goro wɨn yɨpa rɨgand wa b'u ke ogenaya onggɨt gowukoyɨnd, mop nokɨp wa ɨnta yɨpaina nena B'u ebnau yete re pumb tungg wa yɨbɨm. 10Ɨ dɨde goro kwa rɨgap wen odede nyɨ ke ragenaine da Mopyam Ouyaena Rɨga, mop nokɨp wa ɨnta yɨpaina nena mopyam ouyaena rɨga, ɨte re Keriso. 11Sɨ wa wɨngɨrɨnd ukoyam re wanɨm wɨko rɨga e. 12Ɨ yet ra tilenggyam pumb wa b'uturowateny, God ɨta tin gou wa omneny. Ɨ kwa yet ra tilenggyam gou wa aena ikeny, God ɨta tin pumb wa urowateny.

Yesu Towaina Gɨm ke B'ogɨl ajɨ Ngor wa Negɨr Mɨle gatab Sake Yɨt Amninonj

(Mak 12:40; Luk 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨnte rɨga wa wɨp ke mora utwangka yiyenya rɨga wa b'ɨgarenam de pumb tungg wa. Sɨ wɨda walenggyam makwa opima b'ɨgarena wuwenyɨt dɨde kwa wɨn makwa opima enjɨkenindam rɨga yepim re singi aenanj demb de b'ɨgarenam. 14(Awɨr e)+

15“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn sɨpa wa dɨde gɨl wa wuwenenyɨt re yɨpayɨpa rɨga ɨl ongka mim waina ouyaena yɨmta undokam, ɨ yena ra wɨn odarya, sɨ wɨn ket waina ouyaena nya kae tin ukoijog negɨr mɨle rɨgam yomnɨkenenya ukoijog b'ɨdgotnena okatenam de wul tungg wa ajɨ wɨn re ma ngai odede b'ɨdgotnena e okatenya dem ton re dɨde.

16“Ɨ kwa wɨn re yɨrdɨdɨ wang iyena rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn rɨga auyaenenindam da, ‘Yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis yɨnamet nyɨ kɨma, ɨtemb re makwa nangga gog e yɨbɨm. Ajɨ yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis yɨnametɨmna gold nyɨ kɨma, ɨtemb re ɨmɨnjog gog e yɨbɨm.’ 17Wɨn korɨrkorɨr im dɨde yɨrdɨdɨ rɨga im. Sɨ rɨnte ukoijog yɨbɨm, gold e o mɨnda yɨnamet e? Ma sɨ ma yɨnamette ɨtemb gold yɨnam yomnɨkeneny? 18Ɨ kwa wɨn ɨja emb jɨ rɨga auyaenenindam da, ‘Yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis yɨna sɨ omnɨkapu kap nyɨ kɨma, ɨtemb re makwa nangga gog e yɨbɨm. Ajɨ yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis Godɨm sɨ gasa nyɨ kɨma, ɨtemb re ɨmɨnjog gog e yɨbɨm.’ 19Wɨn yɨrdɨdɨ rɨga, sɨ rɨnte ukoijog yɨbɨm, Godɨm sɨ gasa e o mɨnda yɨna sɨ omnɨkapu kap e? Ma sɨ ma ɨtemb yɨna sɨ omnɨkapu kapte komkesa sɨ gasa yɨnam amnɨkeneniny? 20Sɨ onggɨt paemb yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis yɨna sɨ omnɨkapu kap nyɨ kɨma, sɨ ton danda kɨma tɨrɨr yɨt yopulis re ma yɨna sɨ omnɨkapu kap nyɨ kɨma nena e ajɨ daka kwa komkesa gasa nyɨ kɨma im rɨnsim re wekeny onggɨt yɨna sɨ omnɨkapu kap kumbɨnd. 21Ɨ kwa yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis yɨnamet nyɨ kɨma, sɨ ton danda kɨma tɨrɨr yɨt yopulis re ma yɨnamet nyɨ kɨma nena e ajɨ daka kwa tina nyɨ kɨma e yete re wɨmena yikeny yɨnametɨnd. 22Ɨ kwa daka yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis pumb tungg nyɨ kɨma, sɨ ton danda kɨma tɨrɨr yɨt yopulis re ma Godɨmna wɨp omnenapu kasa nyɨ kɨma nena e ajɨ daka kwa tina nyɨ kɨma e yete re onggɨt wɨp omnenapu kasand omiti yɨbɨm.

23“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn odede sobijogjog gasa nena im ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab Godɨnd wulpok yomnɨkenenya, opi re b'eag, wɨngarom o kɨma, ajɨ wɨn odede gog yɨtɨmna ukoijog b'ingawa yɨt im nony ke ewaenenindam, opi re komkesa rɨga yɨpa rɨrɨrkɨp omnɨka mɨle, rɨga kear omna mɨle, ɨ dɨde nony b'ɨjawa mɨle. Sɨ wɨn b'ogla opimemb b'ingawa yɨt b'obogɨl tamnɨkenenindam ajɨ goro nony ke tewaenenindam! 24Wɨn yɨrdɨdɨ wang iyena rɨga, sɨ wɨn God ma sobijogjog yɨtkak im yɨmta undokenenindam odede wɨp im rɨngmim re rɨgap kapo bora ke ngemba b'ɨga apekenenanj nyɨ onayam, ajɨ God ma ukoijog yɨt im nony ke ewaenenindam odede wɨp im rɨngmim re rɨgap kapo borand ukoi b'angga kamel kupka emkurenenanj.

25“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn gɨm ke mɨle im b'obogɨl amnɨkenenindam odede wɨp rɨngmim re rɨgap kapo ake dɨsi bau ke b'obogɨl esekenenanj, ajɨ waina gar re nonygor mɨle dɨde negɨrjog mɨle ke yɨndangɨr im wekeny. 26Wɨn yɨrdɨdɨ Parisai rɨga! Wɨn naska waina kapo kuwar b'obogɨl esekinam, sɨ ɨngkaimemb ket bau ke todaka kwa kɨlkesa taukanj.

27“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn re odede b'obogɨl ɨspɨki gopmet pɨla rɨga im rɨnsim re bau ke b'obogɨl pɨtakɨpɨnd kɨlkesa wekeny, ajɨ wɨngɨr ke re yɨndangɨr im wekeny uj rɨgaina kak ke dɨde ɨtkɨki ujgɨm ke. 28Sɨ wɨdaka re odede yɨpa wɨp nya kaim rɨga wa wɨpɨnd gɨm ke pɨta aukenenindam negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga pɨla, ajɨ wɨngɨr ke waina gar re yɨndangɨr im wekeny gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle ke dɨde nenegɨrjog mɨle ke.

29“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn opima bageyam wa b'ogɨl gopmet arangkaenenindam dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgaina gopmet ɨsnawa kɨma b'obogɨl ajgenenindam nɨnda gasa ke. 30Ɨ wɨn odede endenenindam da, ‘Rako sɨn wekenond onggɨt wɨnɨnd re sowa b'uwar wekenonj, sɨn ma rako yɨpand b'ingautondam bageyam rɨga uj ondrɨkam.’ 31Sɨ wɨn odede yɨt ke kea walenggyam b'agenaindam da wɨn re towaina b'ɨgawar im yepiya re bageyam uj ondrɨka eyento. 32Sɨ wɨdaka wa b'uwar waina tondon rɨrɨrɨnd odede negɨrjog mɨle yundwata! 33Wɨn opimemb gɨrem, wɨn re negɨr guda kɨma gɨremɨmna b'ɨgawar im. Sɨ wɨn makwa rɨrɨr im b'ɨtkenindam dem Godɨmna b'ɨsagɨkam pɨlke rɨnsim ra wen teskokiny de wul tungg wa. 34Sɨ onggɨt paemb Kon opima nɨnda bageyam ɨ b'ogɨl multekɨp rɨga ɨ dɨde ouyaena rɨga tetmɨkeninyɨn dem wa pɨlwa. Sɨ wɨn opima towa wɨngɨrɨnd nɨnda uj ondrɨka teyenindam dem dɨde wul b'agbagɨnd ɨdrɨka teyenindam dem, ɨ kwa wɨn opima nɨnda ɨraska teyenindam dem waina yɨr opmitenapu met nata dɨde eaukena teyenindam dem yɨpa taun ke de kwa yɨpa taun wa. 35Sɨ onggɨt paemb ra Godɨmna b'ɨsagɨka wɨn ik dem, wɨn opima negɨr ma mɨra takasindam dem komkesa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgaina kus map rɨna re wɨn opimemb God ma wɨko rɨga kus egmarkenentondam onggɨt gowukoyɨnd, ɨngkek negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga Abelɨmna kus ke ngɨrpu ama re de Barakiyomna b'ɨga Jakariyamna kus yena re wɨn yongandonda yɨnamet ake yɨna sɨ omnɨkapu kap ganggand. 36Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny, ton opima onggɨtyam negɨr ma mɨra takatenanj dem God ma wɨko rɨgaina kus map.

Yesu ma Gar Kopa Yerusalem gatab

(Luk 13:34-35)

37“Oo! Yerusalem, Yerusalem! Yete re man bageyam uj ondrɨka eyeninyɨt, ɨ opimemb rɨga gɨmo ke uj ondrɨka eyeninyɨt yena re God etmɨkeniny mor pɨlwa. Leamogpyam na Kon singi miyenenyɨmɨn mor b'ɨga yɨpand kupokupo omnam odede rɨngmim ra mogyam paurot tinajog b'ɨga tama ke tuwopɨnsiny. Ajɨ man singi kesa na aukenenyɨmɨt. 38Yɨr de, waina met Yonggyam, God ɨta wen terariny dem, sɨ waina met ra ket kak e ɨbɨm dem. 39Ɨ Kon wen tamninyɨn da wɨn makwa ɨta ket Ken b'usaya yɨr notngya dem, ngɨrpu ra wɨn tendenindam dem da, ‘God ma b'ogɨl Ton kɨma yete re Yonggyamɨmna nyɨ kɨma ik.’”