Search form

Matayo ma Peba 23:10

10Ɨ dɨde goro kwa rɨgap wen odede nyɨ ke ragenaine da Mopyam Ouyaena Rɨga, mop nokɨp wa ɨnta yɨpaina nena mopyam ouyaena rɨga, ɨte re Keriso.