Search form

Matayo ma Peba 23:13

Yesu Towaina Gɨm ke B'ogɨl ajɨ Ngor wa Negɨr Mɨle gatab Sake Yɨt Amninonj

(Mak 12:40; Luk 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨnte rɨga wa wɨp ke mora utwangka yiyenya rɨga wa b'ɨgarenam de pumb tungg wa. Sɨ wɨda walenggyam makwa opima b'ɨgarena wuwenyɨt dɨde kwa wɨn makwa opima enjɨkenindam rɨga yepim re singi aenanj demb de b'ɨgarenam.