Search form

Matayo ma Peba 23:15

15“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn sɨpa wa dɨde gɨl wa wuwenenyɨt re yɨpayɨpa rɨga ɨl ongka mim waina ouyaena yɨmta undokam, ɨ yena ra wɨn odarya, sɨ wɨn ket waina ouyaena nya kae tin ukoijog negɨr mɨle rɨgam yomnɨkenenya ukoijog b'ɨdgotnena okatenam de wul tungg wa ajɨ wɨn re ma ngai odede b'ɨdgotnena e okatenya dem ton re dɨde.