Search form

Matayo ma Peba 23:16

16“Ɨ kwa wɨn re yɨrdɨdɨ wang iyena rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn rɨga auyaenenindam da, ‘Yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis yɨnamet nyɨ kɨma, ɨtemb re makwa nangga gog e yɨbɨm. Ajɨ yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis yɨnametɨmna gold nyɨ kɨma, ɨtemb re ɨmɨnjog gog e yɨbɨm.’