Search form

Matayo ma Peba 23:17

17Wɨn korɨrkorɨr im dɨde yɨrdɨdɨ rɨga im. Sɨ rɨnte ukoijog yɨbɨm, gold e o mɨnda yɨnamet e? Ma sɨ ma yɨnamette ɨtemb gold yɨnam yomnɨkeneny?