Search form

Matayo ma Peba 23:19

19Wɨn yɨrdɨdɨ rɨga, sɨ rɨnte ukoijog yɨbɨm, Godɨm sɨ gasa e o mɨnda yɨna sɨ omnɨkapu kap e? Ma sɨ ma ɨtemb yɨna sɨ omnɨkapu kapte komkesa sɨ gasa yɨnam amnɨkeneniny?