Search form

Matayo ma Peba 23:21

21Ɨ kwa yet ra danda kɨma tɨrɨr yɨt opulis yɨnamet nyɨ kɨma, sɨ ton danda kɨma tɨrɨr yɨt yopulis re ma yɨnamet nyɨ kɨma nena e ajɨ daka kwa tina nyɨ kɨma e yete re wɨmena yikeny yɨnametɨnd.