Search form

Matayo ma Peba 23:23

23“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn odede sobijogjog gasa nena im ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab Godɨnd wulpok yomnɨkenenya, opi re b'eag, wɨngarom o kɨma, ajɨ wɨn odede gog yɨtɨmna ukoijog b'ingawa yɨt im nony ke ewaenenindam, opi re komkesa rɨga yɨpa rɨrɨrkɨp omnɨka mɨle, rɨga kear omna mɨle, ɨ dɨde nony b'ɨjawa mɨle. Sɨ wɨn b'ogla opimemb b'ingawa yɨt b'obogɨl tamnɨkenenindam ajɨ goro nony ke tewaenenindam!