Search form

Matayo ma Peba 23:24

24Wɨn yɨrdɨdɨ wang iyena rɨga, sɨ wɨn God ma sobijogjog yɨtkak im yɨmta undokenenindam odede wɨp im rɨngmim re rɨgap kapo bora ke ngemba b'ɨga apekenenanj nyɨ onayam, ajɨ God ma ukoijog yɨt im nony ke ewaenenindam odede wɨp im rɨngmim re rɨgap kapo borand ukoi b'angga kamel kupka emkurenenanj.