Search form

Matayo ma Peba 23:25

25“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn gɨm ke mɨle im b'obogɨl amnɨkenenindam odede wɨp rɨngmim re rɨgap kapo ake dɨsi bau ke b'obogɨl esekenenanj, ajɨ waina gar re nonygor mɨle dɨde negɨrjog mɨle ke yɨndangɨr im wekeny.