Search form

Matayo ma Peba 23:27

27“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn re odede b'obogɨl ɨspɨki gopmet pɨla rɨga im rɨnsim re bau ke b'obogɨl pɨtakɨpɨnd kɨlkesa wekeny, ajɨ wɨngɨr ke re yɨndangɨr im wekeny uj rɨgaina kak ke dɨde ɨtkɨki ujgɨm ke.