Search form

Matayo ma Peba 23:28

28Sɨ wɨdaka re odede yɨpa wɨp nya kaim rɨga wa wɨpɨnd gɨm ke pɨta aukenenindam negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga pɨla, ajɨ wɨngɨr ke waina gar re yɨndangɨr im wekeny gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle ke dɨde nenegɨrjog mɨle ke.