Search form

Matayo ma Peba 23:29

29“Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga! Wɨn re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga im. Sɨ God ma sake wɨn kɨma. Mop nokɨp wɨn opima bageyam wa b'ogɨl gopmet arangkaenenindam dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgaina gopmet ɨsnawa kɨma b'obogɨl ajgenenindam nɨnda gasa ke.