Search form

Matayo ma Peba 23:3

3Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla komkesa towaina yɨt rɨrɨrɨnd b'itngaenindam dɨde yɨmta tundokindam nangga mana ra ton wen tamnenanj. Ajɨ goro towaina omnɨka mɨle rɨrɨrɨnd tamnɨkenenindam. Mop nokɨp ton re opurena nena im amnɨkenenanj ajɨ ma opima towaina opurena rɨrɨrɨnd mɨle amnɨkenenanj.