Search form

Matayo ma Peba 23:30

30Ɨ wɨn odede endenenindam da, ‘Rako sɨn wekenond onggɨt wɨnɨnd re sowa b'uwar wekenonj, sɨn ma rako yɨpand b'ingautondam bageyam rɨga uj ondrɨkam.’