Search form

Matayo ma Peba 23:31

31Sɨ wɨn odede yɨt ke kea walenggyam b'agenaindam da wɨn re towaina b'ɨgawar im yepiya re bageyam uj ondrɨka eyento.