Search form

Matayo ma Peba 23:33

33Wɨn opimemb gɨrem, wɨn re negɨr guda kɨma gɨremɨmna b'ɨgawar im. Sɨ wɨn makwa rɨrɨr im b'ɨtkenindam dem Godɨmna b'ɨsagɨkam pɨlke rɨnsim ra wen teskokiny de wul tungg wa.