Search form

Matayo ma Peba 23:34

34Sɨ onggɨt paemb Kon opima nɨnda bageyam ɨ b'ogɨl multekɨp rɨga ɨ dɨde ouyaena rɨga tetmɨkeninyɨn dem wa pɨlwa. Sɨ wɨn opima towa wɨngɨrɨnd nɨnda uj ondrɨka teyenindam dem dɨde wul b'agbagɨnd ɨdrɨka teyenindam dem, ɨ kwa wɨn opima nɨnda ɨraska teyenindam dem waina yɨr opmitenapu met nata dɨde eaukena teyenindam dem yɨpa taun ke de kwa yɨpa taun wa.