Search form

Matayo ma Peba 23:35

35Sɨ onggɨt paemb ra Godɨmna b'ɨsagɨka wɨn ik dem, wɨn opima negɨr ma mɨra takasindam dem komkesa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgaina kus map rɨna re wɨn opimemb God ma wɨko rɨga kus egmarkenentondam onggɨt gowukoyɨnd, ɨngkek negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga Abelɨmna kus ke ngɨrpu ama re de Barakiyomna b'ɨga Jakariyamna kus yena re wɨn yongandonda yɨnamet ake yɨna sɨ omnɨkapu kap ganggand.