Search form

Matayo ma Peba 23:37

Yesu ma Gar Kopa Yerusalem gatab

(Luk 13:34-35)

37“Oo! Yerusalem, Yerusalem! Yete re man bageyam uj ondrɨka eyeninyɨt, ɨ opimemb rɨga gɨmo ke uj ondrɨka eyeninyɨt yena re God etmɨkeniny mor pɨlwa. Leamogpyam na Kon singi miyenenyɨmɨn mor b'ɨga yɨpand kupokupo omnam odede rɨngmim ra mogyam paurot tinajog b'ɨga tama ke tuwopɨnsiny. Ajɨ man singi kesa na aukenenyɨmɨt.