Search form

Matayo ma Peba 23:39

39Ɨ Kon wen tamninyɨn da wɨn makwa ɨta ket Ken b'usaya yɨr notngya dem, ngɨrpu ra wɨn tendenindam dem da, ‘God ma b'ogɨl Ton kɨma yete re Yonggyamɨmna nyɨ kɨma ik.’”