Search form

Matayo ma Peba 23:5

5Ajɨ ton komkesa wɨko

amnɨkenenanj re nok mim da ɨdenat rɨgap ten yɨr tangranj. Mop nokɨp ton moppet boks dɨde yɨmpet boks ukoi im omnɨka eyenanj rokasim re onggɨt borand nɨnda yɨna peba yɨtkak wekeny, ɨ ton towaina yɨr opmitena kobɨrgɨm pɨnpɨn omnɨka eyenanj rɨga wa ouyawam da ton re Godɨm pɨlwa kupkakupka yɨrkokar b'akai rɨga im.